W celu umożliwienia Państwu natychmiastowego zlecenia nam windykacji polubownej (pozasądowej) prosimy pobrać druk zlecenia windykacyjnego, które po wypełnieniu i czytelnym podpisaniu należy do nas przesłać skanem lub w 2 egzemplarzach pocztą wraz z kompletem kserokopii (skanu) dokumentów potwierdzających istnienie wierzytelność.
pobierz druku zlecenia windykacyjnego

Przed wypełnieniem i wysłaniem nam zlecenia, prosimy o kontakt telefoniczny, celem ustalenia bliższych szczegółów dot. sprawy oraz warunków współpracy. Telefon kom. 504 100 604 lub 22 843 4871